8 ขั้นตอนการวางแผนขอสินเชื่อเพื่อลงทุน

8 ขั้นตอนการวางแผนขอสินเชื่อเพื่อลงทุน

8 ขั้นตอนการวางแผนขอสินเชื่อเพื่อลงทุน

8 ขั้นตอนการวางแผนขอสินเชื่อเพื่อลงทุน ก่อนที่เราจะลงทุนทำธุรกิจสักอย่าง แน่นอนว่ามันต้องผ่านกระบวนการคิด และวางแผนในเรื่องต่าง ๆ มาแล้วระดับหนึ่ง ทั้งในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการทำธุรกิจ อย่างทำเลที่ตั้ง รูปแบบของธุรกิจที่ต้องการทำ และปัจจัยอื่น ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ และมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดในการลงทุน ก็คือเรื่องการขอสินเชื่อเพื่อลงทุน หลายคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการขอสินเชื่อ จึงไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้สามารถขอสินเชื่อได้สำเร็จ ภายในเวลาไม่นาน ซึ่งบทความเกี่ยวกับการลงทุนวันนี้ มี 8 ขั้นตอนการวางแผนขอสินเชื่อเพื่อลงทุน มาให้ท่านศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง ส่วนแนวทางทั้ง 8 ข้อจะมีอะไรบ้าง ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

8 ขั้นตอนการวางแผนขอสินเชื่อเพื่อลงทุน

1. หนังสือคำร้องเพื่อเสนอขอกู้เงินกับสถาบันการเงินที่ต้องการจะยื่นกู้ขอสินเชื่อ

สิ่งแรกที่นักลงทุนต้องทำ ในการวางแผนขอสินเชื่อเพื่อลงทุน ก็คือหนังสือคำร้อง เพื่อเสนอขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน ที่ต้องการจะยื่นกู้ขอสินเชื่อ ท่านต้องเลือกสถาบันทางการเงินที่น่าสนใจ 2 – 3 แห่ง แล้วทำหนังสือคำร้องเพื่อเสนอขอกู้เงิน กับสถาบันการเงินที่ต้องการจะยื่นกู้ขอสินเชื่อแต่ละแห่งให้เรียบร้อยทั้งหมด

8 ขั้นตอนการวางแผนขอสินเชื่อเพื่อลงทุน

 2. ข้อมูลด้านผู้บริหาร

ส่งนี้ก็สำคัญไม่น้อย นักลงทุนจะต้องนำข้อมูลจากด้านการตลาด การบริหาร การผลิต และการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินเห็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสิ่งที่ท่านจะลงทุน พร้อมทั้งแบบแผนที่วางไว้ เพื่อไปสู่เป้าหมาย ต้องนำไปไว้เป็นลำดับสุดท้ายโดยสรุปย่อ ๆ มีเนื้อหาที่กระชับ มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ห้ามเขียนแบบกว้างเกินไป หรือชักแม่น้ำทั้ง 5 เด็ดขาด

3. ความเป็นมาของกิจการ

ในการเขียนความเป็นมาของกิจการ หรือสิ่งที่ท่านต้องการจะลงทุน ท่านจะต้องแบ่งเป็นข้อ ๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏต่อไปนี้

 • ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ คือการเล่าถึงการเริ่มต้นของธุรกิจ และเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต
 • สถานที่ตั้งของสำนักงาน หรือที่ตั้งของโรงงาน พร้อมเบอร์ติดต่อของสำนักงานที่ชัดเจน
 • รายละเอียดของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ประสบการณ์ของผู้บริหาร รวมถึงความชำนาญของผู้บริหารด้วย
 •  แผนผังโครงสร้างของบริษัทในรูปแบบชาร์ท (Chart)
 • ผลประกอบการในอดีต หรือผลประกอบการที่นักลงทุนคาดหวังเอาไว้

4. วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

นักลงทุนต้องแสดงวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอสินเชื่อให้สถาบันที่กู้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นข้อ ๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏต่อไปนี้

 • วงเงินสินเชื่อทีขอ จะต้องทำการแยกเป็นประเภทของสินเชื่อ เช่น เงินกู้ เงินทุนหมุนเวียน (O/D)
 • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เช่น การขยายกิจการ ขยายโรงงาน หรือเพิ่มสภาพคล่องการเงิน เป็นต้น
 •  เงื่อนไขในการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยที่นักลงสามารถส่งไหว แบบไม่เกิดปัญหาภายหลัง
 • หลักประกันที่เสนอรายละเอียดหลักประกัน และมูลค่าหลักประกัน

5. ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจ

ต่อมาเป็นการนำเสนอลักษณะและโครงสร้างธุรกิจ ท่านต้องการจะกู้สินเชื่อเพื่อลงทุน ส่วนนี้ถือเป็นว่าสำคัญค่อนข้างมาก ท่านจะต้องพิจารณาเนื้อหาให้ดี ๆ พร้อมทั้งอธิบายเป็นข้อ ๆ ให้ละเอียด ดังรายละเอียดที่ปรากฎต่อไปนี้

 • สินค้าและบริการของบริษัท
 • การตลาด แหล่งการขายของสินค้าหลัก รวมถึงสาขาที่นำสินค้าไปขาย เป็นต้น
 • กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขยายเพิ่มขึ้น แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่
 • กลุ่มลูกค้าที่มีอยู่และช่องทางเพิ่มกลุ่มลูกค้า
 • ขนาดของตลาด และความต้องการของลูกค้า
 • แหล่งจัดจำหน่ายของสินค้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • แผนและกลยุทธ์ของการตลาดที่ตั้งเอาไว้
 • การวิเคราะห์สภาพของตลาด
 • คู่แข่งขันที่อยู่ในสินค้า บริการ หรือการลงทุนประเภทเดียวกัน

6. ข้อมูลด้านการเงินของธุรกิจ

ข้อมูลในส่วนนี้ก็สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่น ๆ เพราะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งการเงิน และการเคลื่อนไหวด้านการเงินของธุรกิจ หรือสิ่งที่ท่านต้องการจะลงทุน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อ  ๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • งบดุล คือ งบกำไร และงบขาดทุน ซึ่งต้องแสดงย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
 • ประมาณการทางการเงินของโครงการ หรือธุรกิจที่ตั้งเป้าเอาไว้
 • แผนการเงินของโครงการ
 • กระแสเงินสด
 • แผนระยะเวลาคืนทุน
 • แผนจุดคุ้มทุน
 •  แผนมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
 •  แผนอัตราผลตอบแทนของการลงทุน ที่ตั้งเอาไว้

7. ข้อมูลการใช้บัญชีต่าง ๆ

ต่อมาเป็นเรื่องการนำเสนอข้อมูลการใช้บัญชีต่าง ๆ การให้ข้อมูลด้านบัญชี เป็นส่วนสำคัญ ที่ช่วยให้สถาบันที่ยื่นกู้ ใช้ประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงิน เพื่อแสดงความจริงใจและเปิดเผยข้อมูล โดยไม่มีการปิดบังด้านการเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ข้อย่อย ๆ  ดังนี้

 • แสดงบัญชีเคลื่อนไหวของการเงินย้อนหลัง อย่างน้อยหกเดือน
 • แสดงรายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน

8. แผนการตลาดและการวิเคราะห์คู่แข่ง

สิ่งสุดท้ายที่นักลงทุนต้องเตรียมนำเสนอสถาบันการเงิน เพื่อยื่นกู้สินเชื่อก็คือแผนการตลาดและวิเคราะห์คู่แข่ง ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อย่อย เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น ดังนี้

 • ข้อมูลลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่าน
 • ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่อย่างน้อย 5 ราย โดยเรียงจากจำนวนการสั่งซื้อที่มากที่สุด แล้วไล่ลำดับลงมา
 • แผนการเพิ่มยอดขายจากลูกค้า
 • แผนกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า
 • วิเคราะห์คู่แข่ง โดยวิเคราะห์จากคู่แข่งรายใหญ่ 3 ราย
 • ดูช่วงเวลาที่อยู่ในตลาด
 • ดูส่วนแบ่งตลาด
 • ดูราคา/แผน
 • ดูจุดแข็ง-จุดอ่อน เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
 • การแบ่งส่วนตลาด และลูกค้าเป้าหมาย

ทั้งหมดนี้คือแนวทางการเขียน เพื่อยื่นกู้สินเชื่อ กับสถาบันการเงินแห่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ หากนักลงทุนปรับเขียนตามแนวทางที่นำเสนอทั้ง 8 แนวทาง เชื่อเถอะว่ามันจะช่วยเพิ่มโอกาส ให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อที่ท่านเขียนคำร้องมากขึ้น ซึ่งท่านจะต้องพยายามเน้นการนำเสนอข้อมูลตามจริงเท่านั้น

6 คาเฟ่อยุธยา ที่สายกินห้ามพลาด! ใครว่าอยุธยามีดีแค่ไปไหว้พระทำบุญ และท่องเที่ยวในแบบย้อนรอยประวัติศาสตร์เท่านั้นคะ แต่สายกินสายชิมก็สามารถไปเที่ยวอยุธยาในแบบของตัวเองได้เช่นกัน

บทความที่น่าสนใจ : How to เที่ยวหัวหินแบบไม่ใช้รถส่วนตัว